A TIP volunteer says...

 

(Edhe n'shqip ma poshtë)

 

What I find great about volunteering is the fact that I get returned every single drop of my energy I invest into volunteering and I get even more, sense of community of volunteers, joy, meet new people, use and learn new skills.

 

After initial wondering how can I contribute to TIP I started to give dance classes to children in Fushe Kosovo. I had no experience with dance teaching before even though I have danced since ever. I needed a interpreter which was a perfect role for Fikret who is a dancer himself. After a while a friend Dana joined me so we could share more knowledge about dance. I observed therapeutic power of dance while teaching in Fushe Kosovo which brought me to an idea of studying dance therapy. I was lucky and “my” dance class still exists, even after I left Kosovo. A new volunteer dance teacher appeared so children could experience hints of modern dance, salsa, belly dance, hip hop. These days Faik, one of children’s neighbours, is holding classes focussing on traditional Ashkali dance. The group of dancers got bigger, dancers got their costumes and also a courage to show to the audience what they can do.

 

And how about me? I study dance movement psychotherapy in London and can’t wait until I will be able to try to use some of my new skills back in the neighbourhood where the idea came from. And also try to keep in touch with TIP, help with coordinating the letters to donors. And the people I know here in London are people I met in Kosovo via The Ideas Partneship.

 

Martina Vavrova

 

 

Një vullnetare e TIP-it thotë…

 

Ajo se çfarë është e mahnitshme në lidhje me punën vullnetare, është fakti se mua më rikthehet çdo pikë energjie që e investoi aty dhe ku në fakt marrë edhe më shumë: ndjenjën e komunitetit të vullnetarëve, gëzim, takim me njerëz të rinj dhe mësim të shkathtësive të reja.

 

Duke menduar se si mund te kontribuojë në TIP, unë fillova të ju jap mësime vallëzimi femijëve të Fushë Kosovës. Unë nuk kam pasur përvojë të mëhershme në dhënien e mësimit në vallëzim edhe pse kam vallëzuar gjithmonë. Unë kisha nevojë për një përkthyes dhe aty erdhi Fikreti i cili ishte i përshtatshëm për këtë pozitë e që ishte edhe valltar. Pas një kohe, shoqja ime Dana u bashkua me mua në mënyrë që ne të ndajmë më shumë njohuri për vallezimin për fëmijët. Kam përcjellur fuqinë terapeutike të vallëzimit, duke dhënë mësim në Fushë Kosovë, ku më erdhi ideja për studimin e terapisë me vallëzim. Unë isha me fat që këto mësime vallëzimi ende vazhdojnë, edhe pasi u largova nga Kosova. Një vullnetar i ri i mësimit të vallëzimit erdhi dhe filloj të ju mësoj fëmijëve vallëzim modern, salsa, belly dance, hip hop. Këto ditë Faiku, njëri nga fqinjët e fëmijëve, mban mësimet duke u fokusuar në vallezimin tradicional të Ashkalive. Tani grupi i valltarëve është rritur, vallëtarët tani kanë kostumet e tyre dhe gjithashtu kanë kurajon për ti treguar publikut se çfarë mund të bëjnë.

 

E çfarë bëjë unë tash? Unë studioj psikoterapinë e lëvizjeve të vallëzimit në Londër dhe mezi po pres të kthehem në Lagje ku mund ti përdorë shkathtësitë e reja të cilat i kam mësuar. Gjithashtu përpiqem të mabjë kontakt me TIP-in, duke ndihmuar në koordinimin e letrave për donator. Kurse njerëzit që njoh këtu në Londër, janë njerëz që i kam takuar në Kosovë përmes The Ideas Partnership.

 

Martina Vavrova

 

 

 


© 2000 - 2015 powered by
Doteasy Web Hosting